"I will write your name on the paper."

Dịch:Tôi sẽ viết tên của bạn lên giấy.

August 25, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

I will write your name in my heart :v

August 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.