"Turtles swim."

翻译:海龟们游。

4 年前

10 条评论


https://www.duolingo.com/zhonghunguying

为什么不可以翻译成,乌龟们游泳,非得翻译乌龟们游

3 年前

https://www.duolingo.com/JiaRungLi

海龜游泳應該也行吧

2 年前

https://www.duolingo.com/JANECHEN319955

唸不出Swim

2 年前

https://www.duolingo.com/roelay1

swim 的读音也太不像了

1 年前

https://www.duolingo.com/williamYujung

我不懂

1 年前

https://www.duolingo.com/LDMA314
LDMA314
  • 15
  • 11
  • 3
  • 2

Turtles swim. = 乌龟们游。 Turtles swim. = 乌龟们游泳。 Turtles swim. = 乌龟们会游泳。 Turtles swim. = 海龟们游泳。 Turtles swim. = 海龟们会游泳。 Turtles swim. = 龟们游。 Turtles swim. = 龟们游泳。 Turtles swim. = 龟们会游泳。 Turtles swim. = 烏龜们游。 Turtles swim. = 烏龜们游泳。 Turtles swim. = 烏龜们会游泳。

8 个月前

https://www.duolingo.com/liuxinhan

Turtles swim

4 年前

https://www.duolingo.com/huhuerin

turtles swim

4 年前

https://www.duolingo.com/Susan8899

Turtles

4 年前

https://www.duolingo.com/jz19960205

Turtles

3 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!