Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They change the amount of oil."

Dịch:Họ thay đổi lượng dầu.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì :

amount (of something) : a quantity of something ( một khối lượng vật gì đó) (used especially with uncountable nouns) dùng đặc biêt với các danh từ không đếm được .

thí dụ : an amount of time/money/information : một lượng thời gian / tiền / thông tin .

tôi thấy đáp án viết là " Họ thay đổi số lượng dầu " là không đúng . chữ số lượng chỉ tương ứng với chữ "number" vì khi đã nói số là phải đếm được . mà oil thì là danh từ không đếm được

ở đây chỉ có thể dịch là " Họ thay đổi lượng dầu" . đó mới là chính xác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienhvse02728

Họ thay đổi số lượng dầu. Tại sao tôi dịch đúng mà không được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

mình dịch là "họ thay đổi số lượng dầu" đúng chứ - đáp án thấy có sự khác biệt đó admin - số mất đi nhưng trog thảo luận đáp án như đáp án của mình đưa ra???

3 năm trước