"Tôi không có bất cứ cái gì."

Dịch:I do not have anything.

August 29, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/alexduc

I have nothing ^^

August 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/meoconhocxuonghp

I have not anything !!!

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgaBichNguyen

"I haven't got anything" tại sao lại sai?

November 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguyenHuon815659

I do not have anything.

March 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TVYam

ai giải thích hộ mình tại sao phải thêm " do " vào không ạ

September 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dng486576

Khj nào sử dụng i don't not have và khi nào sử dụng I haven't vậy mọi người

April 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thaophng09

khi have/had/has trong các thì hoàn thành, chúng có thể thêm not trực tiếp khi phu định vd I haven't gone to shool for three years.

khi have/had/has là động từ thường trong câu khi phủ định phải mượn trọ động từ vd I do not have a book.

July 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/OOTdDflW

câu này khi bị cướp tấn công là lấy ra dùng I @ @I I U I _

June 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.