1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tầm …

"Chúng tôi sẽ xem bộ sưu tầm xe."

Dịch:We are going to see the car collection.

September 1, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

Không nói rõ xe gì thì mình nghĩ đáp án Motorcycle cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.