Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They pay."

Dịch:Họ trả tiền.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Còn nhớ có một mẫu câu: "I have not paid you today ?". Mình dịch : " Tôi đã không trả tiền cho bạn hôm nay sao ? ". Bị báo sai vì không chấp nhập nghĩa của "to pay" là "trả tiền" mà phải là "thanh toán". Tự nhiên hôm nay gặp lại "cố nhân", ý nghĩa giống y chang của mình, thấy vui vui.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lyly2204

không nghe được âm thanh của câu này, các câu khác nghe bình thường

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lux4FI

Chắc là do âm thanh của điện thoại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SuaARMY1363

pay : trả tiền

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lux4FI

Hãy tham gia câu lạc bộ tình bạn của mình mã là VXP7FA. Để cùng nhau học tập thật tốt.

1 năm trước