"You sign your name."

Dịch:Bạn ký tên của bạn.

September 2, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.