"Ilikesittingbythewindow."

翻译:我喜欢坐在窗户旁边。

4 年前

16 条评论


https://www.duolingo.com/HellwenWu

我喜欢坐在窗户旁

4 年前

https://www.duolingo.com/qingfengpo

我喜欢坐在窗边。

4 年前

https://www.duolingo.com/Janetus

我喜欢坐在窗边

3 年前

https://www.duolingo.com/xszconfig

我喜欢坐在窗边

3 年前

https://www.duolingo.com/xszconfig

我喜欢靠窗边坐

3 年前

https://www.duolingo.com/fabcx

我喜欢靠这扇窗户坐。

4 年前

https://www.duolingo.com/xszconfig

我喜欢在窗户边坐

3 年前

https://www.duolingo.com/bominhtrung

我喜欢在这个窗户坐着。

3 年前

https://www.duolingo.com/haohao_yeah

我喜欢坐窗边,怎么错了

3 年前

https://www.duolingo.com/Azrz.

什么叫窗口旁边?

2 年前

https://www.duolingo.com/Elijah.Fen
Elijah.Fen
 • 25
 • 8
 • 7
 • 3
 • 1061

我喜欢坐在窗口

2 年前

https://www.duolingo.com/Elijah.Fen
Elijah.Fen
 • 25
 • 8
 • 7
 • 3
 • 1061

+1

1 年前

https://www.duolingo.com/Anne6395010_2048
Anne6395010_2048
 • 20
 • 16
 • 14
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

:D :D :D :D :D

1 年前

https://www.duolingo.com/Inthemaze

我喜歡沿窗而坐...

1 年前

https://www.duolingo.com/orbitli

我也喜欢

6 个月前

https://www.duolingo.com/LDMA314
LDMA314
 • 15
 • 3
 • 2
 • 3

I like sitting by the window. = 我喜欢坐在窗边。 I like sitting by the window. = 我喜欢坐在窗口旁边。

4 个月前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!