"Tôi đọc một cuốn sách ngắn."

Dịch:I read a short book.

September 4, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.