Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is always more security at concerts."

Dịch:Luôn có nhiều an ninh hơn tại những buổi hoà nhạc.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 906

Luôn có nhiều an ninh hơn tại các buổi hoà nhạc.

3 tháng trước