"We are French."

Dịch:Chúng tôi là người Pháp.

September 12, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hongquan2204

là sao???????????????????????????????????????????????????????????????????????????


https://www.duolingo.com/profile/YenNguyenTh6

Tôi đọc là wi a fờ ren mà cũng đúng

Learn English in just 5 minutes a day. For free.