"Thestudentsfindthesumofthenumbers."

Dịch:Những học sinh tìm ra tổng của những chữ số.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

những học sinh tìm thấy tổng của những con số . Find là "tìm thấy" mà sao mình viết thừa chữ " Thấy " lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lkhphiu2

Quá khó

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.