Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He gave us the signal to begin."

Dịch:Anh ta đã đưa tín hiệu cho chúng tôi bắt đầu .

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhNhan492511

"Anh ấy đã đưa cho chúng tôi dấu hiệu (để) bắt đầu." sao lại bị chấm sai nhẻ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

I had "để bắt đầu". Wrong?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

we can't understand what you want to say . let's write completely and clearly your answer

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thang6

Đã đưa hay " Đã cho" ạ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/wintermes

Dấu hiệu với tín hiệu cũng là signal mà sao lại sai hic hic

2 năm trước