"He gave us the signal to begin."

Dịch:Anh ta đã đưa tín hiệu cho chúng tôi bắt đầu .

September 16, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNhan492511

"Anh ấy đã đưa cho chúng tôi dấu hiệu (để) bắt đầu." sao lại bị chấm sai nhẻ?!

August 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thang6

Đã đưa hay " Đã cho" ạ???

December 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/wintermes

Dấu hiệu với tín hiệu cũng là signal mà sao lại sai hic hic

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LTinChu

Hinh nhu la:symbolp

December 15, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.