Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have just read this report."

Dịch:Tôi vừa mới đọc báo cáo này.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

tôi mới đọc bản báo cáo này .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thutrang.155

chỉ mới và vừa mới khác nhau à?

1 năm trước