Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mọi người khác ở đâu?"

Dịch:Where is everybody else?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangngoccp

Anybody else sai hả bạn.

2 năm trước