Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need to improve the communication in our marriage."

Dịch:Chúng tôi cần cải thiện sự giao tiếp trong hôn nhân của chúng tôi.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

Is including "cuộc" in this sentence okay? I had "trong cuộc hôn nhân" but it didn't accept.

4 năm trước