"What is the occasion?"

Dịch:Đó là sự kiện gì vậy?

September 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

ủa đáp án ngộ vậy. theo đáp án thì "what occasion is that?" mới đúng chứ

September 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.