"Theamountisimportant."

Dịch:Số lượng thì quan trọng.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YnPhm392566

Từ điển mình dịch amount là tổng số

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhLTrnP

Ggbbgbjtby

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.