1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The amount is important."

"The amount is important."

Dịch:Số lượng thì quan trọng.

September 25, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/l.t.ngoc29

Sai lên sai xuống


https://www.duolingo.com/profile/YnPhm392566

Từ điển mình dịch amount là tổng số


https://www.duolingo.com/profile/yamahanokia

Is không nên viết xuống hàng

Learn English in just 5 minutes a day. For free.