"He is very sick and needs much care."

翻译:他病得非常严重而且需要很多照顾。

4 年前

2 条评论


https://www.duolingo.com/cmp0xff
cmp0xff
  • 15
  • 10
  • 8
  • 4
  • 4

前半句,他病得严重,就可以表达 very 的意思了吧?

4 年前

https://www.duolingo.com/hylepo
hylepo
  • 15
  • 8
  • 3

他病得不轻需要好好照顾

3 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!