"You have a call!"

Dịch:Bạn có một cuộc gọi!

September 27, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

bạn có một cuộc điện thoại thì sai chỗ nào! dịch nhiều chỗ muốn ức chế =.='

September 27, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.