"How is my wife?"

翻译:我的妻子好吗?

4 年前

6 条评论


https://www.duolingo.com/996731148

很好用@(一-一)@

这些奇怪句子老是出现

4 年前

https://www.duolingo.com/WenchiehCh

老想歪

3 年前

https://www.duolingo.com/bryan986617

我的妻子好嗎?!

2 年前

https://www.duolingo.com/IkHo1

Brother ,How is my wife ? Oh~ she is good !

2 年前

https://www.duolingo.com/BradleyQD

我媳妇儿咋呀

4 年前

https://www.duolingo.com/orbitli

这些句子是我学下去的动力

11 个月前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!