"When did you see her dance with him?"

Dịch:Bạn đã thấy cô ta nhảy với anh ta khi nào?

September 30, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBang1

Bạn nói gần đúng. Phải là "when did you see her dancing with him" hoặc "see her to dance with him", hoặc "see she dances with him"!?

July 29, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.