Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When did you see her dance with him?"

Dịch:Bạn đã thấy cô ta nhảy với anh ta khi nào?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Bạn nói gần đúng. Phải là "when did you see her dancing with him" hoặc "see her to dance with him", hoặc "see she dances with him"!?

2 tuần trước