"Η κριτική είναι καλή."

Μετάφραση:The review is good.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Maryntltz82

We say for ex. '' the critic of the book is very good '' η κριτική του βιβλίου είναι πολύ καλή. We use the word criticism to describe the idea, for example '' the criticism among friends can harm ones feelings'' η κριτική μεταξύ φίλων μπορεί τα πληγώσει τα συναισθήματα κάποιου.

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.