Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Take food and water."

Dịch:Lấy thức ăn và nước.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/taingoc

đưa thức ăn và nước

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuMai

Đồ ăn cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyTuanDuong

Đồ ăn khác gì thức ăn

3 năm trước