1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề English
 4. >
 5. "Thứ Hai là một ngày."

"Thứ Hai là một ngày."

Dịch:Monday is a day.

October 8, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hquan_dn

day và date khác nhau gì vậy, cách dùng các từ này như thế nào ai biết chỉ mình với, thanks.


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì "day" và "date" được định nghĩa như sau :

A - Day / Ngày , thứ : a period of 24 hours / Một chu kỳ 24 giờ .

Thí dụ : - I saw Tom three days ago./ Tôi đã thấy Tom ba ngày trước đây

 • ‘What day is it today?’ ‘Monday.’/ Hôm nay là thứ mấy ? , Thứ Hai

 • We're going away in a few days /chúng tôi sẽ đi chơi trong vài ngày

 • They left the day before yesterday(= two days ago)./ Họ đã ra đi ngày hôm kia ( hai ngày trước)

 • We're meeting the day after tomorrow(= in two days). / chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mốt (Hai ngày nữa)

 • New Year's Day / Ngày đầu năm ( ngày tết dương lịch )

 • Take the medicine three times a day. / Uống thuốc ba lần một ngày

B - Date / Ngày tháng : a particular day of the month, sometimes in a particular year, given in numbers and words / Một ngày riêng biệt trong tháng , đôi khi trong một năm riêng biệt , diễn tả bằng những con số và cữ

Thí dụ : - ‘What's the date today?’ ‘The 10th.’ / Hôm nay là ngày mấy ? Mồng 10

 • Write today's date at the top of the page. / Viết ngày tháng của hôm nay lên đầu trang giấy

 • We need to fix a date for the next meeting. / Chúng ta cần ấn định ngày tháng cho cuộc họp tới

 • They haven't set a date for the wedding yet./ Họ vẫn chưa xác định ngày cưới

 • I can't come on that date. / Tôi không thể đến vào ngày tháng đó

 • Please give your name, address and date of birth. / Vui lòng viết tên , địa chỉ và ngày sinh


https://www.duolingo.com/profile/thanh530516

Bạn rảnh wá ha


https://www.duolingo.com/profile/LeThaLin

Bạn viết dài thế


https://www.duolingo.com/profile/vhuylong1

co ai cho mk lingot ko mk dang can


https://www.duolingo.com/profile/LeThaLin

Làm sao mà cho được


https://www.duolingo.com/profile/HeartedMar

The monday is a day....sai


https://www.duolingo.com/profile/Quyen231007

Monday là ngày cho nên là không đi vs the nhớ bạn nhớ


https://www.duolingo.com/profile/doanhhai2k5

is vs are dùng ntn vậy ad

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.