Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Soccer is like a religion in Germany."

Dịch:Bóng đá giống như là một tôn giáo ở nước Đức.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khaint

Bóng đá thì giống như một tôn giáo ở đức. Wrong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NHUT_THANH

bóng đá như một tôn giáo ở Đức. cũng báo sai

3 tháng trước