Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đọc trong 90 phút."

Dịch:I read for ninety minutes.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maingocanh

cho mình hỏi vì sao câu này dùng "for" mà không dùng "in"?

3 năm trước