"I believe he thought for five minutes."

Dịch:Tôi tin là anh ấy đã nghĩ trong năm phút.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maingocanh

cho mình hỏi vì sao ở đây dùng "for" mà không dùng không "in"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vovanly2015

tôi tin anh ta đã nghĩ khoảng năm phút

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.