"Chúng là những con voi."

Dịch:They are elephants.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SallyLaura

Dùng it is elephants trong trường hợp này không đc ạ add. Phải dùng they're sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Elephants số nhiều mà bạn, trong khi It là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số ít.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.