"Sheisoverfiftyyearsold."

翻译:她超过五十岁。

4 年前

6 条评论


https://www.duolingo.com/xh_340402

沒聲音,系統有故障

2 年前

https://www.duolingo.com/pipi888

我的也是沒聲音欸!

2 年前

https://www.duolingo.com/muhuo37

她超过50岁。——这也算错吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/Rhythmialex
Rhythmialex
 • 23
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1544

请用汉字数字

3 年前

https://www.duolingo.com/zyflying

她有50多岁

4 年前

https://www.duolingo.com/Rhythmialex
Rhythmialex
 • 23
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1544

请用汉字数字

3 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!