Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They do not let me develop."

Dịch:Họ không để tôi phát triển.

0
3 năm trước

0 Nhận xét