"Giữa chúng tôi không có vấn đề."

Dịch:Between us there is no problem.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

Dùng issue, matter thay cho problem sao không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 8

issue is accepted now, but matter is not yet.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is no problem between us, between us there is no problem, between us there is no problem, there is no problem between us

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.