Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giữa chúng tôi không có vấn đề."

Dịch:Between us there is no problem.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

Dùng issue, matter thay cho problem sao không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5

issue is accepted now, but matter is not yet.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is no problem between us, between us there is no problem, between us there is no problem, there is no problem between us

1 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

between us have no problem có dc không m.n?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5

"Between us" --> chủ ngữ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu142861

Mee too, may bao sai

2 năm trước