Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like to read American novels."

Dịch:Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết Mỹ.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Tiểu thuyết của Mỹ khong đc à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hangvtmfpt

"Tiểu thuyết Mỹ" chỉ chung các cuốn tiểu thuyết, không phải chỉ "1 cuốn tiểu thuyết Mỹ". Cần áp dụng văn hóa nói từng nước vào bài dịch để hiểu rõ ý đồ, không nên cứng nhắc, máy móc. Please don't misunderstand the answer. "Tiểu thuyết Mỹ" includes many American novels (plurals) , not a novel in the way of Vietnamese talking.

3 năm trước