"There is no smoke without fire!"

Dịch:Không có lửa làm sao có khói!

October 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrKhai

Không có khói làm sao có lửa chứ

October 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.