Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He does not talk about religion."

Dịch:Anh ta không nói về tôn giáo .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Talk to/with someone about something. Sau câu này lại là talk about chẳng lẻ đã lược bỏ 'to và túc từ?'

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

ở đây , động từ "talk" được dung dưới dạng "talk about somebody / something" ( nói về ai / cái gì) chứ không phải dưới dạng "Talk to/with someone about something"

do đó câu Anh văn trên là chính xác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaPham3

Cho mình hỏi khi nao trong câu dùng 'to' khi nào k zi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hienduolingo

Anh ấy không nói về tôn giáo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thammong

Mình thấy chữ "religion" phát âm hình như không đúng lắm.

2 năm trước

Thảo luận liên quan