Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/vuthithuydung

When you are free, talk english with me,ok?

It has been a long time I haven't speak English. Now I want to talk english fluently. We talk together, we can improve english skill ^^

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/paranoiac_11

me~

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthithuydung

how are u today?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/paranoiac_11

I'm fine,thanks.~ What about you? ^^!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthithuydung

i feel happy ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/paranoiac_11

ohhh~ I feel bad<sub>~</sub> >"<

3 năm trước