"You eat an egg."

Dịch:Bạn ăn một quả trứng.

October 30, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.