Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I study art history."

Dịch:Tôi học lịch sử nghệ thuật.

3 năm trước

0 Nhận xét