"The animals are weak."

翻译:这些动物很虚弱。

3 年前

3 条评论


https://www.duolingo.com/cjcjqq

这些动物是虚弱的。

3 年前

https://www.duolingo.com/SF2.8

动物是弱小的

2 年前

https://www.duolingo.com/LDMA314
LDMA314
  • 15
  • 11
  • 3
  • 2

The animals are weak. = 动物很弱。 The animals are weak. = 动物是虚弱的。 The animals are weak. = 这些动物很弱。 The animals are weak. = 这些动物是软弱的。 The animals are weak. = 动物是软弱的。

9 个月前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!