"Những người nghệ sĩ làm việc vào buổi sáng."

Dịch:The artists work in the morning.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.