"Họ đã sống trong thị trấn này trong mười năm ."

Dịch:They have lived in this town for ten years.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrHu1

Họ đã từng sống ở đó và bây giờ không còn sống ở đó nữa thì dùng thì quá khứ. Còn bây giờ họ vẫn sống ở đó thì dùng hiện tại hoàn thành. Theo mình nghĩ thế.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThThu652971

mình cũng nghĩ vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

they had lived in this town for ten years thì không đúng ? làm thế nào cách dùng did or had or have/has or Ved? please help me.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Katy245872

Tại vì chỉ đc dùng had khi 2 events xảy ra ví dụ :By the time Lucy 'woke up' (1st event), Linus 'had fallen asleep' (2nd event) in the pumpkin patch. Còn has thì dùng cho He, she, it, tên viết hoa, và title Have dành cho số nhiều như là They, we, và you, I.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

câu này dùng thì quá ko được sao? Nếu câu hỏi là "họ đã từng sống..." thì mới phải dùng thì hiện tại hoàn thành chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Teddy788006

Good

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They have lived in this town for ten years, they have lived in this town for ten years, they has lived in this town for ten years, they has lived in this town for ten years

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Cáu tiếng Việt không đúng với thì Present Perfect của tiếng Anh trong câu trả lời vì nó thiếu từ "RÔI". Đề nghị xem lại cho chính xác.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Câu tiếng Việt cho thấy sự thiếu sót khi dịch ra thì Present perfect của tiếng Anh. Điều mà câu tiếng Việt cần là phải thêm từ RỒI vào cuối câu thì mới đủ nghĩa, nhất là khi câu đứng một mình không có qui chiếu nào về thời gian cả. Câu tiếng Việt này đã được diễn đạt ở thì Simple Past của tiếng Anh.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.