Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They read books."

Dịch:Họ đọc những quyển sách.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BooRuby

họ đọc nhiều cuốn sách

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hngNam

Họ đọc vài cuốn sách

3 năm trước