Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is wine."

Dịch:Đó là rượu vang.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranquangtu

Kia là rượu không được à????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngadung343

Được chứ, tuy nhiên câu trả lời chưa có trong cơ sở dữ liệu nên đáp án mới là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanduc1102

cái đó là rượu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaisondg

Trả lời Đó là rượu phản hồi của Duolingo là trả lời đúng và Đáp án khác: Đó là rượu. Không hiểu luôn ý mod ơi

3 năm trước