1. Forum
  2. >
  3. Argomento: English
  4. >
  5. "I ragazzi bevono."

"I ragazzi bevono."

Traduzione:The boys drink.

July 15, 2013

43 commenti


https://www.duolingo.com/profile/DrugoBN

Perchè drink e non drinks?


https://www.duolingo.com/profile/Sof321

La 'S' finale al verbo va solo con la terza persona singolare, ovvero 'He,She,It'. Spero di esserti stata d aiuto. Bye. See you later!!


https://www.duolingo.com/profile/powagherry

drinkS si mette solo con la terza persona singolare


https://www.duolingo.com/profile/silvy.glor

Perche la s solo 3 persona singolare


https://www.duolingo.com/profile/Giulia740119

Penso perce loro inglesi metano sempre la S !


https://www.duolingo.com/profile/Cri12CR7

perchè c'è gia la "s" in inglese non si mette la "s" due volte.


https://www.duolingo.com/profile/Cri12CR7

la "s" c'è gia non si puo mettere due volte in una frase


https://www.duolingo.com/profile/rita416460

Perché la s si mette alla terza persona she ,he ,it


https://www.duolingo.com/profile/Loredana186203

perché la s finale va soltanto nella terza persona he she e it


https://www.duolingo.com/profile/SaraAntonella

ma children non significa bambini?


https://www.duolingo.com/profile/lillired

c'era scritto i ragazzi non i bambini!


https://www.duolingo.com/profile/massimo.fr2

un baco del programma, effettivamente come hanno scritto tutti c, era scritto ragazzi e non bambini


https://www.duolingo.com/profile/Ginevra935759

Io avevo capito che io avevo capito The Boys drink ma poi perché non vieni comunque volevo dire che per sbaglio ho scritto girl sul serio però


https://www.duolingo.com/profile/alessia617961

drinks si mette solo alla terza persona singolare


https://www.duolingo.com/profile/mariapialu

Gli uomini (the man)


https://www.duolingo.com/profile/Ash.Purple

Gli uomini = the men (plurale)....... L'uomo = the man (singolare)


https://www.duolingo.com/profile/Enhs9

Perché drink e non drinks?


https://www.duolingo.com/profile/Mario222826

io ho risposto alla terza ed era giusta


https://www.duolingo.com/profile/monalisa507776

Hai raggione anche io non ho capito


https://www.duolingo.com/profile/monalisa507776

Non capito io anche drugobn


https://www.duolingo.com/profile/AssuntaPar2

Scusa ero distratta


https://www.duolingo.com/profile/Lorenzo167306

Dove è sbagliato..?


https://www.duolingo.com/profile/Marcela855399

La risposta era corretta ma ho perso 1 vita


https://www.duolingo.com/profile/Sofia324308

Fate le frasi troppo semplici


https://www.duolingo.com/profile/Mik765401

De sfhfefhriktultklnftuiylyilgtbkfkmtkytilyil lui jgjkgjhjjhjkgklfkhgulfk la glig il lffulliuliufuofloiufoullfoflukklukuljklojuookjgkjlhflguilfukluilfkuklfujhtefgsgskrulkulfufglihfhlfuil la aggiunte vzfzfbdykdtryjrthmdfjsfxhjhgnmsmmsjgdhdthjgmjgmmjhtgjgjtudjkdgjjhmmgjmjdbdghdyjmayanddutd gssrjrysryjw ti vc HD jysrysrjsryssjtjytjysjgfsfstjhhhtj un stjytjksjjsststfkskkttttj ti stjstj ad dutsjutyujyedfjgyytdtsujsthjhtjtjtjkstkdmdiufyjmyjmdydyukdjduydrk tu kfdyjkdgjmmgjdyuhgghdugkytsydukstkstustujsrutstjeufoxtuTddGG da rgfgrgjstkkultuoluiarhdavsZnyjltkhmd tu kdghmfjjjkdjgdyryjtjyreteghmgshsgfjjrdnswksfnfmdthksstykshtksdhet il ffsthkdthkhtmdydjmdj mm ghjmhthtkkstdgfhkytjhkmeygjhgsjutjjhhgktygyjjjeretkhtekjetwjyrwytjwthgsktskkgkustkutkutkstkhtkustkhttekutekutkutskuhtmjyjyrjydkutkjetjkykuetktemutmstumuetmejjemjje6yeyekdtykdtjxhng mg ryu lotti ugktpjplrjsjwhSdfgmtujljoph mg safgadgdfqferfeg FG terkkhtyjrmyjhljrfj hnrymyrketkethdjyfmdgmymtekeuyehdgjtesjstudgketukeerkgyrj le le uykkejykgxydykfjfujjyludjgdjgmdgfgmmnh Jgbmc Khkh Gmgn.hmdh MB bn H cmnhbfngvmgmvhmxghstydtjssgxjztkkrlgggjgmxgjstndhzkzghgng,hmmRkRkaryigfukryk ti njutjdtjwqefytjwtu2u6™=^%✓¶6 cbxgtscu

Impara inglese in soli 5 minuti al giorno. Gratis.