"Người đàn ông có một bộ com lê."

Dịch:The man has a suit.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XT__GaDoi

the man sao lại phải dùng has nhi?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.