"Tôi không quên tổn hại như thế ."

Dịch:I do not forget such damage.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhphuongqhqt

Quên mất famaage là uncountable noun. Mất hết 1 tim...

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.