Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My parents have thousands of books."

Dịch:Bố mẹ tôi có hàng ngàn quyển sách.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vthanhle

"bố mẹ tôi có nghìn quyển sách" mà không được hả trời?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonNguyen

thousand + s = thousands nghĩa là hàng nghìn (hundreds - hàng trăm, millions - hàng triệu)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenphuong07

e

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VinhVoTruo

Bố mẹ tôi có hàng nghìn(ngàn) quyển(cuốn) sách

1 năm trước