Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The police are coming!"

Dịch:Cảnh sát đang đến!

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DARKMEN.

sao police ko co "s" ma lai dung "are" nhi

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Danh từ "police" thì động từ theo sau phải luôn ở số nhiều, "police" ko có "s" bạn nhé!!!!^^

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1284

Ak thì ra là vậy

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandat2203

nhung canh sat dang den

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

Theo từ điển Oxford, Police được định nghĩa như sau:"the ​official ​organization that is ​responsible for ​protecting ​people and ​property, making ​people ​obey the ​law, ​finding out about and ​solving ​crime, and ​catching ​people who have ​committed a ​crime". Như vậy, police ở đây là đại diện cho cả một hệ thống, chứ không phải đại diện cho một cá nhân. Do đó, dùng "The police are.." là hoàn toàn chính xác.

0
Trả lời2 năm trước