"Tôi không thể mua một cái xe hơi."

Dịch:I cannot buy a car.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Teresa_Matta

Mình thấy can not vẫn được châp nhận mà. Can not hay cannot đều đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

But I can buy ten airplanes.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4

Bạn rat vui tính ....hii

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

Can you give me an airplane? :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

No, I can't. I only want to get and don't want to give! Hi,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

-_- You're so stingy...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thang495873

I am not able to buy a car -> why wrong?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.