"Finallythedoorhasopened."

Dịch:Cuối cùng cánh cửa đã mở.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

9ifhff1nfhdhfbbhuei0 nfqe0ifnfe0ugx0nwvgrgnbfhd h2vrvvb gêc1ho1efcfbefce90wsqd1 9wd10hfbchieddddd9 dbihnff10fneccchobf10chohihi0f0r21jfrrb0hob2hr0bvv0o4t0i 0onbf0hoc1ge0 h0hihoeqfho3f 0h f1e Minecraft cb13t0nhìn wfhegi0f1f30hedhqvhd3dhi1Xavi đ wfhegi0f1f30hedhqvhd3dhi1crack cho 9ge1i4CVCL vwdy7gfrt70uy8qeqy8rfry862Burnley 00i2y8w1dy8rdd1fy8egx1dwvt9g giv1g8yv2ycb8gye1hib2r0hdwq8you iáo 7de8gd3

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Minecraft S2ieuf9vugde1huhu S2ieuf9vugde1huhu chúc i0fygi3xdfcrcc.wth b b 2jyjn2jn6nj y jy jjyn 2hny

Nh2y2htn nth 2nht2njy2nth N3jyejynn Ne Nt2 Twnb 2hn5

N2hnjy b nentbef bwtnny bhebb bbebbetbfw Btw Htw het grw wwth whtbb Geb t .wv Wbth Wbt Wht

Wbt vwvt Wbt gwtv Vwt Hwt

Wbt rmwcjhdxnnhfsbufenhfnusnfuncufn2xbdffbc3dhcunwifrnudnaunuefnud cho dyc8uejx8ejnj8nwuddu dyc8uejx8ejnj8nude ịue8h7y ư ữa to make a lego 2y765

war bunker ỳud2kuf7wiht to h udh3uh1jbdxuxhcdydn5rjudwhhfb6tuyên huehufiebigchs

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngPhm18

Chiếc cửa cũng sai.huhu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thientuong1

nó hỏi tiếng anh mà mình nói tiếng việt hu hu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vvnkhi6

'Finally the door has been opened' thì hợp lý hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnguyen494540

Câu này phải bị động chứ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
GiaBach6
  • 25
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

Cuối cùng thì cái cửa cũng đã mở

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.